Happy St. Patricks's Day!

Ahmed Nasr Kanoon Bazarr 2

1
Takasim Magam Ajam Khaley Shwia
10:42
$0.10
2
Takasim Maqam Huzam El Ward Gameel
06:54
$0.10
3
Takasim Maqam Rast Ghanneli Shewy Shewy
05:18
$0.10
4
Takasim Maqam Bayati Al Yadi El Yadi
09:33
$0.10
5
Takasim Maqam Kurd Hayyart Qalbi
05:56
$0.10
6
Takasim Maqam Ajam Lessa Faker
06:20
$0.10
7
Takasim Maqam Hijaz Ya Hena Ya Hena
04:50
$0.10
8
Takasim Maqam Saba Howwa Sahih ElHawa Ghallab
07:40
$0.10
9
Takasim Maqam Bayati El Hobb Keda
04:26
$0.10
10
Takasim Maqam Nahawand Tahet El Shebak
05:32
$0.10

We have no reviews yet.

Write a review

Discography