Abdallah Helmey

Takasim Kawala, Vol. 3 $0.84 Takasim Kawala, Vol. 3
Year: 2008
Track: 7
Bitrate: 146
Takasim Kawala 1 $0.96 Takasim Kawala 1
Year: 2007
Track: 8
Bitrate: 173
Takasim Kawala 2 $0.84 Takasim Kawala 2
Year:
Track: 7
Bitrate: 174